Integritetspolicy

Hur jobbar vi med säkerheten inom Isrenn Arkitekter

Syftet med det här dokumentet är att:
Tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet
Förklara hur vi använder de personuppgifter som du delar med dig när du anlitar oss som arkitekter inom arkitektur och byggrådgivning

Ge dig förståelse för vilka personuppgifter som vi samlar in och vad vi gör med dem

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Isrenn Arkitekter AB, 559186-1678 är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter inom Isrenns datahantering och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet på denna hemsida under ”Detta behöver du tänka på”.  Isrenn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:
du beställer och ger oss en updragsbekräftelse
du anmäler dig till någon av våra utbildningar eller föreläsningar
du har en fråga och/eller kontaktar oss
du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund som är en enskild firma. När du beställer uppdrag hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla våra kunder har registrerade kontaktuppgifter hos oss.
Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida Cookies på Isrenn.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Isrenn Arkitekter samlar in dessa personuppgifter om dig som uppdragsgivare för att kunna, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga service för vårt uppdrag.  De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka info avseende projektets framskridande. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till information om givet uppdrag. Vi kommer från och med 25 maj 2018 vid varje nytt projekt maila uppdragsbekräftelse där ni skall godkänna att vi får lov att hantera era kontaktuppgifter inom vårt företag samt inom vår faktureringstjänst som hanteras av Hellapps och Seven Time.

Isrenn använder sig också av Swedbanks tjänst och webbverktyg när det gäller bokföring. Även här hänvisar vi till de avtal som är accepterade mellan oss som företag och de program vi använder oss av från de företag vi anlitar i tjänsten.

Vilka delar vi personuppgifter med?
För att upprätthålla en kvalitativ tjänst så använder vi oss av vissa levereantörer för vissa funktioner, inom EU/EES. såsom i detta fallet fakturering och bokföring samt de personer vi anlitar för exempelvis revisor eller liknande. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter presenterar vi separat. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Isrenn Arkitekter sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Isrenn radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom ett år efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad kund hos Isrenn Arkitekter har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.
Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på www.Isrenn.se.